Ελληνική συμμετοχή σε πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καινοτόμων ΜΜΕ

Ελληνική συμμετοχή σε πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καινοτόμων ΜΜΕ

185 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από 26 χώρες επελέγησαν για χρηματοδότηση στον τελευταίο γύρο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο της φάσης 1 του μέσου για τις ΜΜΕ (Horizon 2020 SME Instrument).

Μεταξύ τους και μια ελληνική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη που πρότεινε ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη για τα δημόσια σχολεία. Από την έναρξη του προγράμματος την 1η  Ιανουαρίου 2014, 1.284 ΜΜΕ έχουν επιλεγεί στη φάση 1 του ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ από τις οποίες 11 ελληνικές.

Για κάθε έργο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν 50.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας για νέα προϊόντα που μπορούν να παρουσιαστούν στην αγορά. Επίσης μπορούν να ζητήσουν μέχρι τρεις ημέρες δωρεάν καθοδήγηση (business coaching).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 2.057 προτάσεις στο πλαίσιο του σταδίου 1, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2015, την τέταρτη και τελευταία καταληκτική ημερομηνία για το 2015. Οι 185 ΜΜΕ που θα λάβουν χρηματοδότηση πρότειναν συνολικά 175 σχέδια (είναι δυνατόν σε ένα έργο να συμμετέχουν περισσότερες ΜΜΕ). Τα περισσότερα από τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν είναι στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, και ακολουθεί ο τομέας της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και οι τομείς των βιοδεικτών και των ιατρικών συσκευών.

Ιδιαίτερα επιτυχείς ήταν οι ισπανικές ΜΜΕ (39 δικαιούχοι) ακολουθούμενες από τις ιταλικές (37) και τις βρετανικές επιχειρήσεις (20).

Γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου 2016 θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της φάσης 2 του μέσου για τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο των οποίων οι εταιρείες θα λάβουν χρηματοδότηση μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ για να καταστήσουν τα προϊόντα τους έτοιμα για την αγορά.

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του σταδίου 1 είναι η 24η Φεβρουαρίου 2016.