Αρμενία

Προβλέψεις για την εξέλιξη της οικονομίας της Αρμενίας

Προβλέψεις Δ.Ν.Τ για εξέλιξη οικονομίας Αρμενίας

Το Δ.Ν.Τ αναθεώρησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της αρμενικής οικονομίας κατά την διάρκεια του 2016 σε θετικό ρυθμό 2,25-2,5%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2,2%, σύμφωνα με δηλώσεις του νέου επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας κας Samiei.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, η E.B.R.D 2%, ενώ η Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε την πρόβλεψή της από 3,2 – 3.9% σε 1,6 – 2,7%.

Ο κρατικός προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με πρόβλεψη της τάξης του 2,2% και υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του Α.Ε.Π για το 2015 ανήλθε σε 3%, έναντι 3,5% για το 2014.

Εξέλιξη εξωτερικού εμπορίου

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, ανήλθε σε 614,2 εκ.$, καταγράφοντας μείωση κατά -1,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο συνολικός όγκος εμπορίου με τις χώρες της Ε.Ε προσέγγισε τα 138,8 εκ.$, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό -5,6%. Με την Ρωσία ανήλθε σε 182,4 εκ.$ καταγράφοντας αύξηση 7,8%.

Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 225,7 εκ.$ παρουσιάζοντας αύξηση 23,6% σε ετήσια βάση και οι εισαγωγές σε 388,5 εκ.$ καταγράφοντας μείωση -12,2%.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε προσέγγισαν τα 62,7 εκ.$, αυξημένες κατά 5,5% και οι εισαγωγές τα 76,1 εκ.$, μειωμένες κατά -13,1%. Οι εξαγωγές προς Ρωσία ανήλθαν σε 40,3 εκ.$, διπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και οι εισαγωγές σε 142 εκ.$, μειωμένες κατά -4,8%.

Κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο συνολικός όγκος εμπορίου με την Ελλάδα ανήλθε σε 2,98 εκ.$, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση σε ποσοστό 95%.

Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ανήλθαν σε 2,96 εκ.$, καταγράφοντας αύξηση 95,2% και αρμενικές εξαγωγές ανήλθαν σε 224 χιλ.$, αυξημένες κατά 7,8%.

Εξέλιξη ελλείμματος προϋπολογισμού

Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Αρμενίας ανήλθε σε 28,7 εκ.$ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν σε ποσοστό -2% κατά την περίοδο αναφοράς και οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,1%. Τα έσοδα από Φ.Π.Α μειώθηκαν κατά -7,7%, και από φορολόγηση χρήσης φυσικών πόρων κατά -51,7% ενώ αυξήθηκαν τα έσοδα επί των κερδών των επιχειρήσεων κατά 17,1% και φόρους πολυτελείας κατά 11%.

Τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 3,5% και αυτά από εισαγωγικούς δασμούς μειώθηκαν σε ποσοστό -25%.

Οι δαπάνες για μισθούς αυξήθηκαν κατά 5,1%, για αποπληρωμή δημοσίου χρέους κατά 16%, για συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα κατά 5,5% και πενταπλασιάστηκαν αυτές για επιδοτήσεις.

Μειώθηκαν οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά -33,8% και για μη χρηματοοικονομικής μορφής πάγια κατά -18,3%.

Εξέλιξη εξωτερικού χρέους

Κατά την διάρκεια του 2015 το εξωτερικό χρέος της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 476 εκ.$, ήτοι κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου 2012-2015 το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 1,3 δις$, ήτοι ποσοστό 17% και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8,9 δις$.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού, 43,2%, οφείλεται σε δανεισμό της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7% σε ετήσια βάση, 23,6% οφείλεται σε δάνεια που έλαβε ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας, 16,8% σε δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων και 6,7% σε δανεισμό της Κεντρικής Τράπεζας.

Δάνεια διεθνών τραπεζικών οργανισμών

Η Διεθνής Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης IBRD ενέκρινε την χορήγηση  21 εκ.$ για την υλοποίηση του τρίτου προγράμματος εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα της Αρμενίας.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην υποστήριξη της Κυβέρνησης για την βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών και την αξιοποίηση της πρόσβασης σε επιλεγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης EBRD αποφάσισε την χορήγηση δανείου 5,5 εκατ. ευρώ προς την Αρμενία για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων διαχείρισης των υδάτων στις περιοχές Kotayk και Gegharkunik.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των υδάτων σε 12 επαρχίες με συνολικό αριθμό 500.000 κατοίκων.

Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής

Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής στην Αρμενία, κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, ανήλθε σε 396,3 εκ.$, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,9% σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η θετική εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην δραστηριότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας που παρουσίασε αύξηση παραγωγής σε ποσοστό 41,6%.

Επαναλειτουργία τσιμεντοβιομηχανίας

Ο Υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας κ. Minasyan δήλωσε ότι, η Κυβέρνηση και οι πιστωτές, εκ του τραπεζικού τομέα, της τσιμεντοβιομηχανίας στην πόλη Hrazdan κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της μονάδας, δεύτερη μεγαλύτερη στην χώρα.

Η Κυβέρνηση θα απαλλάξει την επιχείρηση από οφειλόμενο πρόστιμο 510 εκ. AMD, ήτοι περίπου 1 εκ.$ και η κύρια πιστώτρια τράπεζα VTB Bank θα χορηγήσει δάνειο λειτουργίας ύψους 4,6 εκ.$.

Προβλέπεται να απασχοληθούν άμεσα 450 εργαζόμενοι και θα παράγονται ετησίως 200 χιλιάδες τόνοι που θα κατευθύνονται κυρίως σε εξαγωγές.

Επενδύσεις Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στον κατασκευαστικό τομέα

Οι επενδύσεις της Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στον κατασκευαστικό τομέα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 11,7 εκ.$, αυξημένες πέντε φορές σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 75% των αμέσων αλλοδαπών επενδύσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας.

Τα δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 580 χιλ.$, καταγράφοντας μείωση κατά -69,6%,  του Αρμενικού Ταμείου «Hayastan» σε 204 χιλ.$ και της EBRD σε 24 χιλ.$.

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Ερεβάν

Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Ερεβάν