Kosovo

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει  στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, μεταφέροντας το Κοσσυφοπέδιο στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στον χώρο Σένγκεν. Η πρόταση υποβάλλεται μαζί με τη θετική αξιολόγηση που επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τα κριτήρια του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να προτείνουμε καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου που ταξιδεύουν στην ΕΕ με βιομετρικά διαβατήρια. Χάρη στο καθεστώς αυτό, θα διευκολυνθούν οι διαπροσωπικές επαφές και θα ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και των επιτυχών προσπαθειών των αρχών του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίες κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας τις φιλόδοξες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στο κράτος δικαίου και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν χωρίς την υποχρέωση θεωρήσεων και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν πολύ σύντομα την πρότασή μας.»

Στη σημερινή έκθεση προόδου, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Κοσσυφοπέδιο θα έχει κυρώσει τη συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και θα έχει ενισχύσει το ιστορικό επιδόσεών του όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

Η υπό εξέλιξη εφαρμογή από το Κοσσυφοπέδιο όλων των κριτηρίων που καθορίζονται στις τέσσερις ενότητες του χάρτη πορείας για τις θεωρήσεις, καθώς και η πρόοδος όσον αφορά την επανένταξη και την επανεισδοχή, θα ελέγχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και, αν χρειαστεί, μέσω ad hoc μηχανισμών παρακολούθησης.

Μόλις εγκριθεί η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου που διαθέτουν βιομετρικά διαβατήρια δεν θα υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση θεωρήσεων για σύντομη διαμονή έως 90 ημέρες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και του ΗΒ, καθώς και στις τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Η απαλλαγή αφορά μόνο θεωρήσεις βραχείας διαμονής που ισχύουν έως 90 ημέρες (εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών) για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν ήδη να μεταβαίνουν στο Κοσσυφοπέδιο χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

Οι διάφορες άλλες προϋποθέσεις πρόσβασης στον χώρο Σένγκεν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, ιδίως η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη διάθεση επαρκών μέσων διαβιώσεως και τον σκοπό του ταξιδιού. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν προβλέπει το δικαίωμα εργασίας στην ΕΕ.

Όσον αφορά τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για τις θεωρήσεις και των οποίων οι υπήκοοι μπορούν να ταξιδεύουν με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης στην Ευρώπη, η ρήτρα διασφάλισης που θεσπίστηκε στις αρχές του 2014 θα ισχύει για ταξίδια πολιτών του Κοσσυφοπεδίου με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων συζητήσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ στο σύνολό της, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα να ενισχυθεί ο εν λόγω μηχανισμός αναστολής, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να κοινοποιούν ευκολότερα τις περιπτώσεις που οδηγούν σε πιθανή αναστολή και να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να ενεργοποιεί τον μηχανισμό με δική της πρωτοβουλία.

Ιστορικό

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Τον Ιουνίου του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων στις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, στον οποίο προσδιόριζε τη νομοθεσία και τα θεσμικά μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το Κοσσυφοπέδιο για να προχωρήσει προς την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Ο εν λόγω χάρτης πορείας καταρτίζει πλήρη κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που έχει κληθεί να εφαρμόσει το Κοσσυφοπέδιο για να προχωρήσει προς την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όσον αφορά, συν τοις άλλοις, την επανένταξη και την επανεισδοχή, την ασφάλεια των εγγράφων, τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, το άσυλο, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Επιτροπή είχε ήδη εγκρίνει τρεις εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις: τηνπρώτη στις 8 Φεβρουαρίου 2013· τη δεύτερη στις 24 Ιουλίου 2014· την τρίτη στις 18 Δεκεμβρίου 2015 και την τέταρτη στις 4 Μαΐου 2016. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλάμβαναν αξιολόγηση της προόδου που είχε σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο, συστάσεις προς τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και στοιχεία σχετικά με τις αναμενόμενες από την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων επιπτώσεις για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Η τρίτη έκθεση είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εναπομένουν σε εκκρεμότητα μόνον οκτώ απαιτήσεις και ότι, μόλις εκπληρώσει το Κοσσυφοπέδιο τα τελευταία αυτά κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη νέων μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, η Επιτροπή θα πρότεινε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου.

Στο Συμβούλιο, η απόφαση για τις προτάσεις της Επιτροπής θα ληφθεί με ειδική πλειοψηφία.