καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη έκθεση για την πρόοδο στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η σχετική έκθεση παρουσιάζει τις τάσεις και τις προκλήσεις στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και επισημαίνει τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτο και ασυγχώρητο το γεγονός ότι στην ΕΕ του 21ου αιώνα υπάρχουν ανθρώπινα όντα που αγοράζονται, πωλούνται και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης σαν να ήταν εμπορεύματα. Είναι χρέος όλων μας, συλλογικά και ατομικά, αλλά και εκ του νόμου υποχρέωσή μας να βάλουμε τέλος σ’ αυτή την κατάσταση. Προς τον σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε ένα ισχυρό και ελπιδοφόρο νομοθετικό πλαίσιο. Κύρια ευθύνη μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι να διώκονται και τα θύματα να λαμβάνουν κάθε προστασία και βοήθεια. Αυτή η σημαντική έκθεση θα μας καθοδηγεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου πολιτικής μας.»

Η συντονίστρια της δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων Μύρια Βασιλειάδου δήλωσε επίσης: «Η έκδοση της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το 2011, συνέβαλε στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις διαστάσεις του φαινομένου στην ΕΕ και την ανάγκη αντιμετώπισής του με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, από την ποινικοποίηση των πράξεων μέχρι τη λήψη προληπτικών μέτρων. Οι τάσεις και οι προκλήσεις που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση δείχνουν σαφώς ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και τη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.»

Η έκθεση αναφέρει ότι την περίοδο 2013-2014 καταγράφηκαν ως θύματα εμπορίας στην ΕΕ 15.846 γυναίκες, άνδρες, κορίτσια και αγόρια. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των στοιχείων σχετικά με το φαινόμενο, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν που έχει καταγραφεί από τις εθνικές αρχές. Σύμφωνα με την έκθεση, η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή (το 67% των καταγεγραμμένων θυμάτων), ακολουθούμενη από την εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση (21% των καταγεγραμμένων θυμάτων). Πάνω από τα τρία τέταρτα των καταγεγραμμένων θυμάτων είναι γυναίκες (76%), ενώ τουλάχιστον το 15% είναι παιδιά.

Μια από τις εντονότερα αυξανόμενες τάσεις αφορά το ποσοστό των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Παρατηρήθηκε επίσης ολοένα μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των θυμάτων με αναπηρίες και των θυμάτων καταγωγής Ρομά. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η εμπορία ανθρώπων συνδέεται και με άλλες μορφές εγκληματικότητας καθώς και με την εκμετάλλευση των πλέον ευάλωτων στο πλαίσιο της σημερινής μεταναστευτικής κρίσης. Επισημαίνει επίσης την αυξημένη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών για την εξαπάτηση των θυμάτων.

Για την αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ερευνών και των διώξεων των δραστών, να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για την έγκαιρη ταυτοποίηση και προστασία των θυμάτων και να ενισχυθούν τα μέτρα για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες για μια συντονισμένη και συνεκτική αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Μέχρι το τέλος του 2016, θα δημοσιεύσει δύο εκθέσεις για τη συμμόρφωση και την ποινικοποίηση, καθώς και την μετά το 2016 στρατηγική για την εμπορία ανθρώπων. Η προστασία των παιδιών κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ενώ η Επιτροπή – στη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου δίνει ιδιαίτερη προσοχή και στους ασυνόδευτους ανηλίκους – που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι έναντι των λαθροδιακινητών.

Ιστορικό

Η εμπορία ανθρώπων συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και απαγορεύεται ρητά από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκαταλέγεται επίσης στα εγκλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 83 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που εκδόθηκε το 2011, εισάγει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο θύμα, λαμβανομένου υπόψη και του φύλου, καλύπτοντας δράσεις σε διάφορους τομείς, όπως η θέσπιση διατάξεων ποινικού δικαίου, η δίωξη των δραστών, η στήριξη των θυμάτων, τα δικαιώματα των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες, η πρόληψη και η παρακολούθηση της εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2012-2016, καθορίζονται 40 συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με την προστασία των θυμάτων και τα δικαιώματά τους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Τα πορίσματα της πρώτης έκθεσης για την πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη της μετά το 2016 στρατηγικής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που θα δημοσιευθεί εντός του 2016.

Ο συντονιστής της δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων έχει την ευθύνη για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των οργανισμών της ΕΕ, των κρατών μελών και των διεθνών παραγόντων, καθώς και για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.