Η αυστριακή οικονομία και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα

Συνοπτικό σημείωμα για την αυστριακή οικονομία και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις δημοσίευσε το Γραφείο ΟΕΥ Βιέννης τον Απρίλιο 2016.

Α. Αυστριακή οικονομία και προβλέψεις για το 2016

Από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αυστρία έχει επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, μέσω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της έχει επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και έχει οδηγήσει στην εισροή ξένων επενδύσεων στη χώρα. Διαθέτοντας πολύ ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς, έναν υγιή βιομηχανικό τομέα (29,8% AEΠ), μεγάλο τομέα παροχής υπηρεσιών (69% ΑΕΠ), ένα μικρό αλλά δυναμικό αγροτικό τομέα (1,5% ΑΕΠ), παρέχει ένα υψηλότατο επίπεδο διαβίωσης (κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με 38.050 €). Η πρωτεύουσά της επελέγη, εφέτος, για 5η συνεχή χρονιά, ως η πόλη με την υψηλότερη ποιότητα διαβίωσης παγκοσμίως. Η Αυστρία αποτελεί πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό, ενώ, παράλληλα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Βιέννη έχει εξελιχθεί σε κέντρο consulting και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και έχει καθιερωθεί ως η πύλη προς την Ανατολική Ευρώπη. Η οικονομία της Αυστρίας είναι στενά συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ε.Ε., αλλά, κυρίως, με τη γερμανική. Οι εξαγωγές της προς τη Γερμανία – βασικά στον τομέα εξαρτημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας χημικών, αλλά και γενικότερα – αποτελούν κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της αυστριακής οικονομίας και αντιπροσωπεύουν το 45% περίπου των συνολικών αυστριακών εξαγωγών προϊόντων.

Παρόλο που η αρχική ανάκαμψη της αυστριακής οικονομίας από την παγκόσμια οικονομική κρίση υπήρξε αξιοσημείωτη στο πλαίσιο της ευρωζώνης, κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, η οικονομία της Αυστρίας παρουσιάζει στασιμότητα. Με αύξηση του αυστριακού ΑΕΠ κατά 0,8%, το 2015, η ανάπτυξή της, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ήταν χαμηλότερη από 1%. Παρά το γεγονός ότι τα σημεία ήταν θετικά όσον αφορά τις πάγιες επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν μικρή λόγω της υψηλότερης, σε σχέση με το παρελθόν, ανεργίας και της ισχνής αύξησης των εισοδημάτων. Η οικονομική συγκυρία επιταχύνθηκε με δυσκολία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, με την ανάπτυξη κατά το 4ο τρίμηνο, να διατηρείται στα επίπεδα των δύο προηγούμενων. Εντούτοις, ο παράγοντας ´ζήτηση` στον ιδιωτικό (+0,3% το 2015, +0,8% προβλέψεις για το 2016) αλλά και στο δημόσιο τομέα (+1%, το 2015 και +2%, το 2016) έχει ενισχυθεί. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που νομοθετήθηκαν το 2015 και ετέθησαν σε ισχύ στις αρχές του 2016, αλλά και με τις δημόσιες δαπάνες για την περίθαλψη και μέριμνα για τους πρόσφυγες. Με βάση τα ανωτέρω, το έγκριτο Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (Wifo) προβλέπει ετήσια οικονομική ανάπτυξη για το 2016 και 2017, της τάξεως του 1,6%.

Είτε οι προβλέψεις αυτές αποδειχθούν εύστοχες, είτε όχι, είναι γεγονός ότι οι μη ικανοποιητικές επιδόσεις της οικονομίας αντανακλούν σειρά παραγόντων που συνδέονται με τη μη προώθηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, που σε συνδυασμό με τον υψηλότερο πληθωρισμό, σε σχέση με εταίρους γειτονικών χωρών, οδήγησε στην εξασθένηση της άλλοτε υψηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας – σε σχέση με χώρες όπως η Γερμανία, αλλά και η Γαλλία και η Ολλανδία – και στη συγκράτηση των εξαγωγικών επιδόσεων της Αυστρίας. Ειδικότερα η διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για μια τόσο εξωστρεφή και μικρή οικονομία σαν την αυστριακή.

Το γεγονός ότι η καταναλωτική πίστη παραμένει υποτονική συνδέεται και με την επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Ο δείκτης ανεργίας προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 6%, το 2016, και στο 6,2%, το 2017 και 2018, σε σχέση με το 5,7%, το 2015. Η απασχόληση αυξάνεται μεν, αλλά πολύ περισσότερο η προσφορά εργασίας, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της μετανάστευσης. Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Αυστρία ήταν αρκετά υποτονικός, τα τελευταία χρόνια, αλλά υψηλότερος από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. Ανήλθε, κατά μέσον όρο, σε 1,5%, το 2014 και 0,8%, το 2015, ήτοι κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος από της Γερμανίας και αρκετά υψηλότερος από τον μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης, το 2014 (0,4%) και το 2015 (0%). Το γεγονός αυτό, αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό εγχώριους δομικούς παράγοντες, όπως το υψηλότερο εδώ μοναδιαίο κόστος εργασίας, τις περισσότερο ρυθμισμένες αγορές και μια περίοδο ταχύτερης αύξησης φόρων και δασμών σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες με την Αυστρία χώρες. Η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας και το Wifo εκτιμούν σε 1,2 % τη διαμόρφωση του πληθωρισμού για το 2016.
Συνολικά αναμένεται σταδιακή αύξηση των επενδύσεων το 2016, παρόλο που η καταναλωτική πίστη παραμένει χαμηλή συγκριτικά με άλλα κράτη. Ο λόγος της αναμενόμενης αύξησης είναι η ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών (λόγω των παρατεταμένων χαμηλών τιμών του πετρελαίου και της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης), η ενδυνάμωση της αγοράς των αστικών ακινήτων, καθώς και οι χαμηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων παγκοσμίως.

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε ελαφρά, το 2015, σε 2,5% του ΑΕΠ, από 2% το 2013-2014, καθώς οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου συμπίεσαν τις τιμές εισαγωγής. Αναμένεται ελαφρά αύξησή του, το 2016, σε 3,2% του ΑΕΠ και προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2020. Το ισοζύγιο υπηρεσιών θα συνεχίσει να παρουσιάζει σταθερό πλεόνασμα, υποστηριζόμενο από τον εύρωστο τουριστικό κλάδο της χώρας.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αυστρίας διαμορφώθηκε από το 1,3% του ΑΕΠ, το 2013, στο 1,8%, το 2015. Παράλληλα, κυρίως λόγω προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα της χώρας, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 84,2% του ΑΕΠ, το 2014, σε 86,2% του ΑΕΠ, το 2015. Για το 2016, το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς στο 2% του ΑΕΠ, λόγω των μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα της χώρας και της αύξησης δαπανών για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εγείρονται προβληματισμοί. Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Η πρώτη είναι η διαχείριση της έκθεσης των αυστριακών τραπεζών σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπου οι τρέχουσες αλλαγές στη νομοθεσία χωρών όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία, δυσχεραίνουν την κερδοφορία των αυστριακών τραπεζών. Η δεύτερη και κυριότερη πρόκληση είναι ο περιορισμός των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η διάσωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, που κρατικοποιήθηκε, το 2009, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 2014, οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Αυστρίας επιδεινώθηκαν αντανακλώντας, κυρίως, την απόφαση της κυβέρνησης να συστήσει ´bad bank` με όλα τα τοξικά χρεόγραφα της τράπεζας Hypo. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται το έλλειμμα να παραμείνει υψηλό, καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη και αναμένονται χαμηλά ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, ως συνέπεια της ποσοτικής χαλάρωσης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν διακρίνεται κάποιος κίνδυνος μη εύρεσης χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν, κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων, στην υιοθέτηση μέτρων με την εφαρμογή των οποίων – ισχύουν από 1.1.2016 – 6,4 εκατομμύρια Αυστριακοί θα κερδίζουν, από το 2016 και έπειτα, κατά μέσον όρο, 1.000 ευρώ ετησίως. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Καγκελάριος κ. W. Faymann ´4,9 δισ. θα κατευθυνθούν άμεσα στα πορτοφόλια των φορολογουμένων`. Αυτό δεν συνεπάγεται, σύμφωνα με την αυστριακή κυβέρνηση, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το αντίστοιχο ποσό, αλλά προβλέπεται, παράλληλα, αύξηση των φορολογικών εσόδων, με μέτρα όπως αυτά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση μειωμένων φορολογικών συντελεστών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης σε μία οικονομικά δύσκολη εποχή.

Μεταξύ των μέτρων που ψηφίστηκαν συγκαταλέγονται: τροποποίηση της φορολογικής κλίμακας με εισαγωγή έξι βαθμίδων εισοδήματος αντί τριών που ίσχυε πριν, επιστροφή φόρου 400 ευρώ (αντί 100 που ίσχυε πριν) για όσους βρίσκονται εντός του αφορολόγητου ορίου (εισόδημα έως 11.000 ευρώ), φορολογικές ελαφρύνσεις ή χρηματοδοτικό πακέτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 200 εκ. ευρώ, δραστικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που αναμένεται να αποφέρει 1-1,9 δις ευρώ, με άρση, μεταξύ άλλων, του τραπεζικού απορρήτου και με υποχρεωτική χρήση ταμειακής μηχανής. Σημειώνεται ότι παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση ενέμεινε στη θέση της για δυνατότητα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων από τις αρμόδιες αρχές χωρίς προηγούμενη έκδοση δικαστικής απόφασης. Δεν εισήχθη, τελικά, παρά την επιδίωξη του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, φόρος περιουσίας και κληρονομίας, λόγω αντίθεσης του Λαϊκού κόμματος. Αυξάνεται, όμως, ο φόρος επί των μερισμάτων και ο φόρος επί της πώλησης ακινήτων.

Β. Διμερείς οικονομικές σχέσεις

Η σχέση ελληνικών εξαγωγών προς Αυστρία/αυστριακών εξαγωγών προς Ελλάδα έχει διαμορφωθεί σε περίπου 1:2 από το 2011, από 1:4, που ήταν τα προηγούμενα έτη. Η σημαντική κλιμακούμενη μείωση των αυστριακών εξαγωγών προς την Ελλάδα οφείλεται βασικά στη μείωση της εσωτερικής ζήτησης. Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία παρουσίασαν αύξηση από το 2010 και μετά. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, για το 12μηνο Ιαν.- Δεκ. 2015, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία αυξήθηκαν κατά 3,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ανερχόμενες σε 181,4 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικές εισαγωγές από την Αυστρία, το αντίστοιχο διάστημα, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,5% και ανήλθαν σε 400,8 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του διμερούς εμπορίου για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 219,4 εκατ. ευρώ.
Σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα μας, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση με βάση τον 4ψήφιο κωδικό της Σ.Ο. της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το έτος 2015, είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CN4 ΑΞΙΑ σε €
2015
Φαρμακευτικά προϊόντα 3004 40,310,801
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 0406 12,361,215
Σύρματα και καλώδια 8544 10,771,909
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 0403 7,193,003
Καρποί και φρούτα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 2008 7,159,603
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 1509 7,049,716
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο 7604 6,811,121
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm 7606 6,807,915
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο με πάχος <= 0,2 mm 7607 5,922,588
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 2005 5,237,729
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα) 2710 4,672,525
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0709 3,953,847
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες κ.α. 3921 3,353,946
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις 3920 3,174,401
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι 2002 3,060,264

Σημαντικότερα εισαγόμενα από την Αυστρία προϊόντα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση με βάση τον 4ψήφιο κωδικό της Σ.Ο. της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το έτος 2015, είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CN4 ΑΞΙΑ σε €
2015
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία 8517 28,599,633
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί. 0406 19,794,362
Νερά 2202 11,394,081
Φάρμακα 3004 10,599,296
Τσιγαρόχαρτο 4813 8,110,782
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι 4819 7,443,932
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 8523 6,650,340
Στηθόδεσμοι 6212 6,368,861
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση 4805 6,276,155
Μηχανές, συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία 8479 6,149,595
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής 3215 5,924,754
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη. 0201 5,596,605
Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 4801 5,048,681
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες 4810 4,965,404
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 3808 4,831,303

(Επισημαίνεται πως έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες οι 15 μεγαλύτερες σε άξια κατηγορίες προϊόντων. Ο πίνακας των εξαγωγών περιλαμβάνει περισσότερο από το 70% των συνολικών εξαγόμενων κατηγοριών, ενώ ο πίνακας εισαγωγών περιλαμβάνει λιγότερο από το 1/3 των συνολικών εισαγόμενων προϊόντων. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά στα προϊόντα που εισάγει η Ελλάδα.)

Δυνατότητες περαιτέρω διείσδυσης στην αυστριακή αγορά έχει, μεταξύ άλλων, ο ελληνικός τομέας των τροφίμων. Οι αυστριακοί καταναλωτές διαθέτουν υψηλή αγοραστική δύναμη και ενδιαφέρονται για ποιοτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων αυτά που γνωρίζουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα. Από πλευρά μας, απαιτείται κατάλληλη προβολή αυτών (όπως συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις-όπως η Alles für den Gast στο Salzburg-εκδηλώσεις γαστρονομίας για εξειδικευμένο κοινό, προβολή μέσω δικτύων λιανικής κλπ.). Το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη, συνεργαζόμενο με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας και τον ΕΟΤ Βιέννης δραστηριοποιείται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας και των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων στην αυστριακή αγορά.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κινητικότητα και στον τομέα του ελληνικού ενδύματος που αναζητεί διεξόδους στο εξωτερικό. Το Γραφείο μας συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) για τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε διεθνείς εκθέσεις, κυρίως, στο Brandboxx του Σάλτσμπουργκ. Επίσης, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων σχεδιαστών μόδας και κοσμήματος και τον ΣΕΠΠΕ και, από αυστριακής πλευράς, παράγοντα της διοργάνωσης του MQ Vienna Fashion Week, σχεδιάζουμε ελληνική συμμετοχή στο πλαίσιο της προσεχούς διοργάνωσης, στις 13-18.9.2016.

Η αγορά βιολογικών καλλυντικών στην Αυστρία είναι από τις μεγαλύτερες (ποσοστιαία) στην Ευρώπη και τα αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, εάν συνοδεύονται από το κατάλληλο marketing, έχουν καλές πιθανότητες διείσδυσης στην αυστριακή αγορά, λόγω και της ευαισθητοποίησης του εδώ πληθυσμού σε θέματα υγείας, διατροφής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ελλάδα, δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Αυστριακούς, είναι, επίσης, γνωστή για τις αγνές και ποιοτικές πρώτες ύλες της. Η ελληνική εταιρία φυσικών και βιολογικών καλλυντικών ΚΟΡΡΕΣ έχει, ήδη, παρουσία στην αυστριακή αγορά.

Ας σημειωθεί ότι 7 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) συμμετείχαν, υπό την πρωτοβουλία “Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων” του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο Φεστιβάλ Πρωτοπόρων (Pioneers Festival), στη Βιέννη (28-29.5.2015). Η διεθνής αυτή εκδήλωση συγκεντρώνει πλέον startups, επενδυτές και ΜΜΕ από όλον τον κόσμο, ενώ η επιτυχής ελληνική αποστολή εγγράφεται σε μία γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων με καινοτόμες ιδέες.

Στον τομέα των επενδύσεων, σύμφωνα με το Αυστριακό Οικονομικό Επιμελητήριο (WKÖ), οι αυστριακές επενδύσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν ελαφρώς στα 373 εκατ. ευρώ (στοιχεία τέλους 2013), ενώ οι ελληνικές επενδύσεις στην Αυστρία μειώθηκαν σημαντικά από 1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2012, σε 762 εκατ. ευρώ, το 2013.
Η μεγαλύτερη και πλέον πρόσφατη άμεση ελληνική επένδυση στην Αυστρία, είναι η εξαγορά της Austria Card GmbH (ανάπτυξη ´έξυπνων καρτών`) που ανήκε στην Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας, από τον ελληνικό όμιλο Inform Lykos.

Από την άλλη, η πλειονότητα των αυστριακών εταιριών στην Ελλάδα είναι θυγατρικές εμπορικών επιχειρήσεων. Μεταξύ των ελάχιστων παραγωγικών συγκαταλέγονται η θυγατρική της Wienerberger, Pipelife GmbH (συστήματα πλαστικών σωλήνων) και η Silgan Metal Packaging. Στην Ελλάδα, επίσης, δραστηριοποιείται και η Mondi (χαρτί και συσκευασίες).

Με σκοπό την προσέλκυση αυστριακών επενδύσεων στην Ελλάδα, το Γραφείο ΟΕΥ Βιέννης έχει διοργανώσει ημερίδες, σε συνεργασία με κρατικούς αυστριακούς φορείς για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα ακινήτων/τουρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων.

Τουρισμός
Η Αυστρία αποτελεί παραδοσιακά σταθερή τουριστική αγορά και συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις των χωρών προελεύσεως τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. 500.000 αυστριακοί τουρίστες, περίπου, επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα. Σε σχέση με τον πληθυσμό της Αυστρίας, ο αριθμός των αυστριακών τουριστών αποτελεί το μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Τρεις αεροπορικές εταιρίες (Austrian, Air Berlin-Flyniki, Aegean) συνδέουν αυστριακές πόλεις με 22 ελληνικούς προορισμούς.