Union Customs Code

Νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας για απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη Τελωνειακή Ένωση

Ο νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕΤΚ) συνιστά μείζονα αναμόρφωση της ισχύουσας ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία χρονολογείται από το 1992. Αποτελεί ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση, το πλαίσιο που επιτρέπει σε εμπορεύματα αξίας μεγαλύτερης των 3 τρισεκατ. ευρώ να κυκλοφορούν εντός και εκτός της ΕΕ κάθε έτος.

Στόχος των νέων κανόνων είναι:

– η διασφάλιση απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών εκτελωνισμού για τους συναλλασσόμενους, ώστε οι καταναλωτές να έχουν ταχύτερη και φθηνότερη πρόσβαση στα εμπορεύματα.

– η διασφάλιση καλύτερης προστασίας των καταναλωτών κατά των παράνομων εμπορευμάτων ή των εμπορευμάτων που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια·

–  η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων με τη βοήθεια των νέων συστημάτων ΤΠ.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ενώ παράλληλα επιτρέπει την εφαρμογή των απαιτούμενων κανόνων στους τομείς της προστασίας, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας ανοίγει τον δρόμο σε νέα σύγχρονα συστήματα ΤΠ που θα εξασφαλίζουν ταχέως δεδομένα ποιότητας για εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής και θα επιτρέπουν ιδιαίτερα στενή συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών μας».

Τα σύγχρονα συστήματα ΤΠ είναι σημαντικά προκειμένου τα τελωνειακά συστήματα να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Τα συστήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων κανόνων. Ο νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας θέτει σε εφαρμογή συστήματα ΤΠ τα οποία είναι απαραίτητα τόσο στις τελωνειακές διοικήσεις όσο και στους συναλλασσόμενους για την απλή και γρήγορη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, με παράλληλη εξασφάλιση ότι διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξακριβώσεις και έλεγχοι. Οι νέοι κανόνες είναι το αποτέλεσμα εντατικού και διεξοδικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

Η Τελωνειακή Ένωση είναι μοναδική στον κόσμο. Αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικό στοιχείο για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Μόλις τα εμπορεύματα εκτελωνιστούν σε ένα κράτος μέλος, μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα εντός της Ένωσης με βάση το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες σε θέματα εσόδων και προστασίας στα εξωτερικά σύνορα.

Οι 28 τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ πρέπει να ενεργούν σαν να επρόκειτο για μία οντότητα, διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο και προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ. Τα καθήκοντα αυτά δεν είναι εύκολα. Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Το 2015, η ΕΕ αντιπροσώπευε το 15% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών, αξίας 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Για τη διαχείριση του όγκου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών απαιτείται η ταχεία και αποτελεσματική επεξεργασία εκατομμυρίων τελωνειακών διασαφήσεων ετησίως.

Τα τελωνεία έχουν επίσης και έναν ρόλο προστασίας. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω του ελέγχου για την παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων και το παράνομο εμπόριο έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών. Προστατεύουν τους καταναλωτές από εμπορεύματα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία. Για παράδειγμα, το 2014 κατασχέθηκαν στην ΕΕ 454,2 τόνοι ναρκωτικών, 35 εκατομμύρια εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης και 3,2 δισεκατομμύρια τσιγάρα. Για κατάλληλους ελέγχους απαιτούνται ταχείες, υψηλής ποιότητας και επικαιροποιημένες πληροφορίες και σωστός συντονισμός μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών μας.

Τι είναι ο ΕΤΚ;

Ο ΕΤΚ είναι ο νέος κανονισμός-πλαίσιο που θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τα τελωνεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Αντικατοπτρίζει τη μετάβαση προς ένα πιο σύγχρονο τελωνειακό περιβάλλον για τις χώρες της ΕΕ, το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

–        στον εξορθολογισμό της τελωνειακής νομοθεσίας και των τελωνειακών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ

–        στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και ομοιομορφίας για τις επιχειρήσεις και στην αύξηση της σαφήνειας για τους τελωνειακούς υπαλλήλους·

–   στην απλούστευση των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών για να καταστούν οι τελωνειακές συναλλαγές αποτελεσματικότερες και πιο σύγχρονες·

–        στην ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα τελωνειακό περιβάλλον χωρίς χαρτί, πλήρως ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό·

–        στη θέσπιση ταχύτερων τελωνειακών διαδικασιών για τις νομοταγείς και φερέγγυες επιχειρήσεις.

Ο ΕΤΚ αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως έως τα τέλη του 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται με τη χρήση των υφισταμένων συστημάτων ΤΠ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντύπων σε χαρτί. Οι εργασίες για την ανάπτυξη των νέων συστημάτων ή την αναβάθμιση των υφισταμένων έχουν ήδη αρχίσει.