Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: αναβάθμιση των διαδικασιών επιστροφής στην Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σήμερα σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία επιστροφής 308 παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία στην Ευρώπη θα επιστρέψουν γρήγορα και αποτελεσματικά στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: «Με βάση το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες επιστροφής και επανεισδοχής με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενισχύσει την υποστήριξή της στη συνεργασία σχετικά με την επιστροφή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας και οι σημερινές μεταφορές επιστρεφόντων από την Ελλάδα στην Τουρκία δείχνουν ότι οι προσπάθειές μας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης πρέπει να επιστρέψουμε στην τακτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όσοι έχουν ανάγκη προστασίας θα την λάβουν, αλλά πρέπει να είναι σαφές επίσης ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ θα επιστρέψουν γρήγορα και αποτελεσματικά

Προκειμένου να λειτουργήσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, ζωτική σημασία έχει μια πολιτική επιστροφής που να λειτουργεί πλήρως. Η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, στις χώρες καταγωγής τους ή στις χώρες από τις οποίες έχουν διέλθει, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αρχής της μη επαναπροώθησης, αποτελεί ουσιαστικό μέρος των ενδελεχών προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και ιδίως για τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης.

Για τον λόγο αυτό η αναβάθμιση της συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών με την Τουρκία αποτελεί μια από τις προτεραιότητες ζωτικής σημασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση το κοινό πρόγραμμα δράσης ΕΕ-Τουρκίας, που ενεργοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, η ΕΕ και η Τουρκία έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την πρόληψη των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και την επιτάχυνση των διαδικασιών επανεισδοχής των παράτυπων μεταναστών, σύμφωνα με τις καθορισμένες διατάξεις επανεισδοχής.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις ελληνικές και τις τουρκικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και να διευκολυνθεί η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών. Χθες και σήμερα, πραγματοποιείται η επιστροφή από την Ελλάδα στην Τουρκία 308 παράτυπων μεταναστών, κυρίως από το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία. Το γεγονός αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία θα επιστρέψουν.

Ιστορικό

Η αποτελεσματική κοινή πολιτική επιστροφής της ΕΕ αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευσηpdf. Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφήpdf, στο οποίο καθορίζονται τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της οικειοθελούς επιστροφής, για την ενίσχυση της εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή, για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, για την ενίσχυση του ρόλου και της εντολής του ευρωπαϊκού οργανισμού για τα σύνορα (Frontex) σε επιχειρήσεις επιστροφής και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επιστροφής.

Οι διατάξεις της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας τέθηκαν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014, με στόχο να θεσπιστούν, με βάση την αμοιβαιότητα, διαδικασίες για την ταχεία και ομαλή επανεισδοχή, από κάθε πλευρά, των ατόμων που εισήλθαν ή διαμένουν στην επικράτεια της άλλης πλευράς με παράτυπο τρόπο.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών θα επιταχυνθεί με βάση τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2016.