Συγκρίνοντας τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας: πόσο καινοτόμος είναι η χώρα σας;

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε τα ευρήματα του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, του πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας και του βαρομέτρου καινοτομίας (Innobarometer) για το 2016.

Τα κύρια συμπεράσματα είναι ότι η καινοτομία της ΕΕ πλησιάζει την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, ότι η Σουηδία βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, και ότι η Λετονία έχει αναδειχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα σ’ αυτόν τον τομέα.

P032136000602-567799

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε:«Επιθυμία μου είναι η Ευρώπη να καταστεί ένας τόπος όπου οι καινοτόμες μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να ευημερήσουν και να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους εντός της ενιαίας αγοράς. Ο στόχος αυτός απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες. Σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να απλοποιήσουμε τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, να προσαρμόσουμε τους κανόνες περί αφερεγγυότητας, να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να διαμορφώσουμε σαφές και φιλικό προς τις ΜΜΕ πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την ενιαία αγορά ώστε να διασφαλίσουμε ότι καινοτόμες υπηρεσίες όπως η συνεργατική οικονομία μπορούν να βρουν τη θέση τους σ’ αυτήν».

Ο κ. Carlos Moedas, επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Οι χώρες και οι περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στηρίζουν την καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών από τις επενδύσεις έως την εκπαίδευση, από τη διαμόρφωση ευέλικτων συνθηκών εργασίας έως τη διασφάλιση φορέων δημόσιας διοίκησης που εκτιμούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η Επιτροπή από την πλευρά της συνεισφέρει προωθώντας και αυτή την καινοτομία σε όλους τους τομείς πολιτικής. Επιπλέον, βελτιώνουμε την πρόσβαση στην ιδιωτική χρηματοδότηση μέσα από το αξίας 315 δισ. ευρώ επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας».

Η κ. Corina Crețu, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης βοηθούν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και να εντοπίσουν ευκαιρίες για συνεργασία ανάμεσα στον επιχειρηματικό κλάδο και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ως εκ τούτου, αποτελούν πυξίδα για καινοτόμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και, όταν αυτό είναι δυνατόν, από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση».

Τα κύρια συμπεράσματα από τις τρεις εκθέσεις που δημοσιεύονται σήμερα είναι τα εξής:

  • Η Σουηδία βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία στην ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.
  • Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρωτιά στην ΕΕ κατέχουν: η Σουηδία ως προς τους ανθρώπινους πόρους και την ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας, η Φινλανδία ως προς τους γενικούς χρηματοδοτικούς όρους, η Γερμανία ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, το Βέλγιο ως προς τα δίκτυα και τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, και η Ιρλανδία ως προς την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την καινοτομία είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Επιπλέον, και στις μετρίως καινοτομικές χώρες υπάρχουν περιφερειακοί κόμβοι καινοτομίας: οι περιοχές Piemonte και Friuli-Venezia Giulia στην Ιταλία, η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία και η περιφέρεια Bratislavský kraj στη Σλοβακία.
  • Γενικά, ο πρωταρχικός παράγοντας για την απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στον τομέα της καινοτομίας είναι η θέσπιση ενόςισορροπημένου συστήματος καινοτομίας, το οποίο συνδυάζει κατάλληλο επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αποτελεσματικές συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ εταιρειών και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και ισχυρές βάσεις σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και άριστες επιδόσεις στην έρευνα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της καινοτομίας πρέπει να εκδηλώνεται μέσα από τις πωλήσεις και τις εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στον τομέα της απασχόλησης.
  • Η εξειδίκευση σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) αυξάνει τις επιδόσεις ως προς την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα προηγμένα υλικά, τη βιομηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική και τις προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης.
  • Κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την καινοτομία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το επίπεδο των επενδύσεων στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος. Μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος έχουν οι επιχειρήσεις στη Ρουμανία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία.

Ιστορικό

Μια πρόσφατη έκθεση με τίτλο «Science, research and innovation performance of the EU» («Επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία») συνδέει με σαφήνεια την ανάπτυξη στην ΕΕ με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτόν. Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Επιτροπής για τη στήριξη της καινοτομίας, ανατρέξτε στο τελευταίο τμήμα των συχνών ερωτήσεών μας.

Ο ετήσιος ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των χωρών της ΕΕ και επιλεγμένων τρίτων χωρών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η έκθεση του 2016 περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, μια ενότητα σχετικά με τις προοπτικές, η οποία εστιάζει στις πρόσφατες εξελίξεις, τις τάσεις και τις αναμενόμενες μεταβολές.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας αποτελεί προέκταση σε περιφερειακό επίπεδο του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, που αξιολογεί τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών περιφερειών στον τομέα της καινοτομίας.

Το βαρόμετρο καινοτομίας (Innobarometer) αναδεικνύει πρόσφατες τάσεις και συμπεριφορές όσον αφορά τις σχετικές με την καινοτομία δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία και τις ΗΠΑ.