Σαράντα χρόνια επενδύσεων βελτίωσαν τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα αποδεικνύει την αξία της νομοθεσίας και των πολυετών επενδύσεων σε υποδομές αποχέτευσης και άλλα μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. Η έκθεση δείχνει ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιωνόταν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα το 96 % των περιοχών κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην ΕΕ να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2015.

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης το 2015 και επισημαίνει τις περιοχές στις οποίες αναμένεται να είναι καλή το 2016.

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλύσεις δειγμάτων νερού που ελήφθησαν σε περισσότερες από 21 000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε ολόκληρη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία και δείχνουν αν τα ύδατα έχουν μολυνθεί από περιττωματική μόλυνση από λύματα και κτηνοτροφικά απόβλητα ή όχι.

Ενώ το 96 % των περιοχών κολύμβησης πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις, πάνω από το 84 % ικανοποιούσε τις αυστηρότερες προδιαγραφές του επιπέδου «εξαιρετικής ποιότητας». Διάφορες μεγάλες τουριστικές περιοχές και πόλεις, όπως το Blackpool, η Κοπεγχάγη και το Μόναχο αρχίζουν επίσης να επωφελούνται από επενδύσεις σε βελτιωμένα συστήματα αποχέτευσης, γεγονός που οδηγεί σε καθαρότερες περιοχές κολύμβησης σε λιμενικές περιοχές, καθώς και σε αστικές περιοχές κοντά σε ποταμούς και ακτές.

Ο κ. Karmenu Vella, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης έχουν, σε ποσοστό 96 %, αποδεκτή ποιότητα και, σε ποσοστό 84 %, ικανοποιούν προδιαγραφές «εξαιρετικής ποιότητας». Αυτό είναι το αποτέλεσμα 40 ετών επενδύσεων σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Αποτελεί ένδειξη ότι η νομοθεσία της ΕΕ λειτουργεί ικανοποιητικά. Αποτελεί επίσης απόλυτη μαρτυρία του γεγονότος ότι ένας πολύ αναπτυγμένος οικονομικός χώρος, όπως ο δικός μας, μπορεί να παραγάγει εξίσου υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.»

Ο κ. Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Η αξιολόγησή μας δείχνει ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιώθηκε σημαντικά με τα χρόνια. Όλο και περισσότερα ύδατα κολύμβησης όχι μόνο ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, αλλά και βελτιώθηκαν, επιτυγχάνοντας προδιαγραφές «εξαιρετικής ποιότητας». Σε ορισμένες πόλεις, οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν την κολύμβηση ακόμη και σε δημόσιους χώρους κολύμβησης σε περιοχές λιμανιών.»

Το σύνολο των υδάτων κολύμβησης βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Το 1991 το 56 % των περιοχών υδάτων κολύμβησης έφτασε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 87 % το 2015, με βάση σχεδόν 9 600 περιοχές υδάτων κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Άλλα βασικά πορίσματα

  • Πάνω από το 90 % των περιοχών κολύμβησης σε οκτώ κράτη μέλη διέθετε ύδατα εξαιρετικής ποιότητας το 2015: Λουξεμβούργο (το σύνολο των 11 δηλωθέντων περιοχών υδάτων κολύμβησης), Κύπρος (99,1 % των περιοχών υδάτων κολύμβησης), Μάλτα (97,7 %), Ελλάδα (97,2 %), Κροατία (94,2 %), Ιταλία (90,6 %), Γερμανία (90,3 %) και Αυστρία (90,2 %).
  • Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο 385 περιοχές κολύμβησης κρίθηκε ότι έχουν ανεπαρκή ποιότητα υδάτων κολύμβησης το 2015. Το ποσοστό των περιοχών υδάτων κολύμβησης που χαρακτηρίστηκαν «ανεπαρκείς» μειώθηκε σε 1,6 % το 2015 από 1,9 % το 2014.
  • Τα υψηλότερα ποσοστά των περιοχών κολύμβησης με ανεπαρκή ποιότητα υδάτων εντοπίζονται στην Ιταλία (95 περιοχές, 1,7 %), στη Γαλλία (95 περιοχές, 2,8 %) και την Ισπανία (58 περιοχές, 2,6 %).
  • Το ποσοστό των υδάτων κολύμβησης με εξαιρετική ποιότητα αυξήθηκε από 78 % το 2011 σε 84 % το 2015.

 Σύνολο υδάτων κολύμβησης

Ποιότητα υδάτων κολύμβησης το 2015 για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία

Ιστορικό

Για δραστηριότητες αναψυχής όπως η κολύμβηση, η περιττωματική μόλυνση είναι αιτία ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Η κολύμβηση σε μολυσμένες παραλίες ή σε λίμνες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ασθένειες. Οι κύριες πηγές της ρύπανσης είναι η αποχέτευση και η αποστράγγιση υδάτων από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γεωργικές εκτάσεις. Η ρύπανση αυτή αυξάνεται κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών λόγω υπερχείλισης λυμάτων και απορροής μολυσμένων υδάτων αποστράγγισης σε ποταμούς και θάλασσες. Πριν από σαράντα χρόνια, μεγάλες ποσότητες μη ελεγχόμενων, μη επεξεργασμένων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων απορρίπτονταν σε πολλά από τα ύδατα της Ευρώπης.

Την κολυμβητική περίοδο 2015 ήταν η πρώτη φορά που όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρακολούθησαν τις κολυμβητικές περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/ΕΚ). Η οδηγία προσδιορίζει κατά πόσον η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας», «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας» ανάλογα με τα επίπεδα των εντοπιζόμενων βακτηρίων κοπράνων.

Το αποτέλεσμα της έκθεσης θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης #EUGreenWeek (Πράσινη εβδομάδα της ΕΕ), 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του ευρύτερου φετινού θέματος της εκδήλωσης που είναι «Οι επενδύσεις για ένα οικολογικότερο μέλλον».

P031707000202-527838