Στήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών παιχνιδιών βίντεο

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο για την ανάπτυξη αφηγηματικών παιχνιδιών βίντεο.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3.3.2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εξαρτάται από την επάρκεια δημοσιονομικών πόρων μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2016 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

1.          Στόχοι και περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) και στο διορθωτικό της 27ης Ιουνίου 2014 [1].

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μια από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η εξής:

 • αύξηση της ικανότητας των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων για ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ένωσης, και διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:

 • την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η μυθοπλασία, τα ντοκιμαντέρ, οι παιδικές ταινίες και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως παιχνίδια βίντεο και πολυμέσα, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.
2.          Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία.

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκαταστημένες σε μια από τις ακόλουθες χώρες, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»:

 • τα κράτη μέλη της ΕΕ

–     προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες

–     χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ·

–     την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη συγκεκριμένη χώρα·

–     χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν οι εν λόγω χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Είναι δυνατή η επιλογή προτάσεων από υποψηφίους προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, θα έχουν υπογραφεί συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με τον προαναφερθέντα κανονισμό.

3.          Επιλέξιμες δράσεις

Επιλέξιμες είναι μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης των ακόλουθων σχεδίων:

 • Αφηγηματικά παιχνίδια βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας και αναμενόμενης μεθόδου διανομής.

Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι βίντεο πρέπει να προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει μία προθεσμία. H αίτηση για υποστήριξη πρέπει να υποβληθεί στο διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έως τις 3.3.2016 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Η διάρκεια του έργου είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία υποβολής.

4.          Κριτήρια ανάθεσης

Οι μονάδες θα κατανεμηθούν επί συνόλου 100 ως ακολούθως:

Ποιότητα και περιεχόμενο (20 μονάδες)

 • Ποιότητα του περιεχομένου, της αφήγησης του σχεδίου και πρωτοτυπία της ιδέας σε σχέση με υφιστάμενα έργα

Καινοτόμος χαρακτήρας του σχεδίου (20 μονάδες)

 • Καινοτομία, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο υπερβαίνει τα όρια της υφιστάμενης προσφοράς προτείνοντας τεχνικές και περιεχόμενο αιχμής

Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (20 μονάδες)

 • Στρατηγική ανάπτυξης και δυνατότητα ευρωπαϊκής και διεθνούς εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας)

Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (20 μονάδες)

 • Στρατηγική διανομής, επικοινωνίας και προώθησης και καταλληλότητα για το κοινό-στόχο, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προσπελασιμότητας

Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 βαθμοί)

 • Κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της δημιουργικής ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης

Αντίκτυπος και βιωσιμότητα (10 βαθμοί)

 • Στρατηγική χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την σκοπιμότητα του σχεδίου

«Αυτόματες» επιπλέον μονάδες για:

 • Σχέδια τα οποία απευθύνονται ειδικά στα παιδιά (ηλικίας έως 12 ετών) (5 επιπλέον μονάδες)
5.          Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης.

Η συνεισφορά κυμαίνεται από 10 000 ευρώ έως 150 000 ευρώ για την ανάπτυξη της ιδέας και του σχεδίου ευρωπαϊκού παιχνιδιού βίντεο (δραστηριότητες έως το σημείο στο οποίο η ιδέα καταλήγει σε πρωτότυπο το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί ή σε δοκιμαστική έκδοση).

Η χρηματοδοτική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του αιτούντος.

6.          Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm) το αργότερο έως τις 3.3.2016 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλους τρόπους.

Οι υποψήφιοι μεριμνούν για την υποβολή όλων των εγγράφων που απαιτούνται και αναφέρονται στα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης.

7.          Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και τα έντυπα υποψηφιότητας, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-video-games-2016_en

Οι αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν τις διατάξεις του πλήρους κειμένου και να υποβληθούν με τα προβλεπόμενα έντυπα.

[1] Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20.12.2013 (ΕΕ L347/221), το δε διορθωτικό στις 27.06.2014 (ΕΕ L189/260).