digitisation

Η Επιτροπή καθορίζει την πορεία για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Υλοποιώντας τη στρατηγική της για τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδια της που θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις ΜΜΕ, τους ερευνητές και τις δημόσιες αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων με σκοπό τη στήριξη και τη διασύνδεση των εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και δικτύων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η ανάπτυξη κοινών προτύπων σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα δίκτυα επικοινωνίας 5G ή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των σημερινών σχεδίων, η Επιτροπή θα προβεί στη δημιουργία ευρωπαϊκού νέφους το οποίο θα έχει ως πρώτο στόχο να παράσχει σε 1,7 εκατ. ερευνητές και 70 εκατ. επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, τη διαχείριση, την ανάλυση και την επαναχρησιμοποίηση μεγάλου όγκου ερευνητικών δεδομένων.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η βιομηχανική επανάσταση της εποχής μας είναι ψηφιακή. Χρειαζόμαστε τη σωστή κλίμακα ώστε τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό νέφος, η βασιζόμενη στα δεδομένα επιστήμη και το διαδίκτυο των πραγμάτων να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν την επέκτασή τους σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, οι δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες: πρέπει να είναι ψηφιακές, ανοικτές και διασυνοριακές εκ του σχεδιασμού τους. Η ΕΕ είναι η σωστή κλίμακα για την ψηφιακή εποχή.»

Ο Επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη διαθέτει ιδιαίτερα ανταγωνιστική βιομηχανική βάση και κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε σημαντικούς κλάδους. Ωστόσο, η Ευρώπη θα μπορέσει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο μόνο εάν η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της είναι επιτυχής και επιτευχθεί γρήγορα. Οι προτάσεις μας έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συμβεί. Απαιτείται κοινή προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη για την προσέλκυση των επενδύσεων που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.»

Η Επίτροπος Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιακή οικονομία συγχωνεύεται με την πραγματική οικονομία. Χρειαζόμαστε ηγεσία και επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες σε τομείς όπως η προηγμένη μεταποίηση, η έξυπνη ενέργεια, η αυτοματοποιημένη οδήγηση ή η ηλεκτρονική υγεία.»

Ψηφιοποίηση της βιομηχανίας

Ενώ πολλά τμήματα της οικονομίας υιοθέτησαν γρήγορα τις ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικασίες, όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας εταιρείας, πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ψηφιακές δυνατότητες για να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι παραδοσιακοί κλάδοι (όπως οι δομικές κατασκευές, τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η κλωστοϋφαντουργία ή η χαλυβουργία) και οι ΜΜΕ υστερούν ιδιαίτερα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι η ψηφιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών θα προσθέσει ετησίως έσοδα άνω των 110 δισ. ευρώ για τη βιομηχανία στην Ευρώπη κατά τα επόμενα πέντε έτη.

Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές για να στηρίξουν την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Αλλά απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφευχθεί ο κερματισμός των αγορών και να αξιοποιηθούν τα οφέλη των ψηφιακών εξελίξεων, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Επιτροπή:

 • θα βοηθήσει στον συντονισμό των εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας διατηρώντας συνεχή διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ. Θα συσταθεί πλαίσιο διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία·
 • θα εστιάσει επενδύσεις στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ΕΕ και θα ενθαρρύνει σθεναρά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·
 • θα επενδύσει 500 εκατ. ευρώ σε ένα πανενωσιακό δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (κέντρων αριστείας στον τομέα της τεχνολογίας) όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και να δοκιμάζουν ψηφιακές καινοτομίες·
 • θα εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας για να ενισχύσει το διαδίκτυο των πραγμάτων, την προηγμένη μεταποίηση και τις τεχνολογίες σε έξυπνες πόλεις και κατοικίες, σε συνδεδεμένα αυτοκίνητα ή στις υπηρεσίες κινητής υγείας·
 • θα θεσπίσει μελλοντικά βιώσιμη νομοθεσία η οποία θα στηρίξει την ελεύθερη ροή δεδομένων και θα διασαφηνίσει την κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από αισθητήρες και έξυπνες συσκευές. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τους κανόνες για την ασφάλεια και την ευθύνη των αυτόνομων συστημάτων·
 • θα παρουσιάσει ενωσιακό θεματολόγιο δεξιοτήτων το οποίο θα βοηθήσει να παρασχεθούν στους ανθρώπους οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας στην ψηφιακή εποχή.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος εντάσσεται επίσης σε αυτήν τη δέσμη και θα βοηθήσει την Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία.

Σε γενικές γραμμές, τα σημερινά σχέδια αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 50 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας.

Πρότυπα προτεραιότητας για την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας

Στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές –όπως, μεταξύ άλλων, τηλέφωνα, υπολογιστές και αισθητήρες– θα πρέπει να επικοινωνούν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τη χώρα προέλευσής τους. Γι’ αυτό χρειάζονται μια κοινή γλώσσα: τα πρότυπα.

Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η διαδικασία καθορισμού προτύπων με τους εξής τρόπους:

 • εστίαση σε πέντε τομείς προτεραιότητας, όταν ζητείται από τη βιομηχανία και τους φορείς τυποποίησης να επεξεργαστούν πρότυπα. Οι εν λόγω τομείς είναι οι ακόλουθοι: 5G, υπολογιστικό νέφος, διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνολογίες δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·
 • συγχρηματοδότηση των δοκιμών και πειραματισμός με τεχνολογίες για την επιτάχυνση του καθορισμού προτύπων, μεταξύ άλλων και σε σχετικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι θα διασφαλιστεί η έγκαιρη παροχή των προτύπων για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Αυτή η ταχύτερη, πιο εστιασμένη προσέγγιση θα επιταχύνει επίσης την ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών όπως τα έξυπνα δίκτυα, οι υπηρεσίες κινητής υγείας, τα συνδεδεμένα οχήματα και άλλοι κλάδοι. Η ΕΕ σχεδιάζει να στηρίξει τη συμμετοχή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στις διεθνείς αποφάσεις τυποποίησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές ιδέες συμβάλλουν σε παγκόσμιες λύσεις.

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην επωφελούνται πλήρως από τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να είναι αδιάλειπτα διαθέσιμες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σημερινό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα εκσυγχρονίσει τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και θα καταστήσει την ΕΕ καλύτερο μέρος όχι μόνο για να ζει κανείς, αλλά και για να εργάζεται και να επενδύει.

Η Επιτροπή πρότεινε 20 μέτρα που θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του 2017. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

 • θα δημιουργήσει ενιαία ψηφιακή πύλη που θα επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο·
 • θα διασυνδέσει όλα τα μητρώα επιχειρήσεων και τα μητρώα αφερεγγυότητας και θα τα συνδέσει με τη δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία θα μετατραπεί σε υπηρεσία μίας στάσης·
 • θα εκπονήσει πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τις διοικήσεις, το οποίο θα εφαρμόζει την αρχή «μόνον άπαξ»για τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα χρειάζεται να υποβάλλουν έγγραφα στις δημόσιες αρχές μόνο μίας χώρας της ΕΕ, ακόμη και αν ασκούν δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·
 • θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας όπως ηλεκτρονικές συνταγές και φακέλους ασθενών·
 • θα επισπεύσει τη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» στις δημόσιες συμβάσεις.

Ιστορικό

Η σημερινή σειρά πρωτοβουλιών είναι η πρώτη δέσμη που συνδέεται με τη βιομηχανία στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2015.

Αποτελεί συνέχεια μιας πρώτης σειράς προτάσεων που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ψηφιακές συμβάσεις, καθώς και ενός σχεδίου απόφασης σχετικά με τον συντονισμό του ραδιοφάσματος του Φεβρουαρίου 2016. Η στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει 16 πρωτοβουλίες που πρόκειται να παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Επιτροπή καταβάλλει συνεχείς και φιλόδοξες προσπάθειες για να στηρίξει τη βιομηχανία με προγράμματα όπως η στρατηγική για την ενιαία αγορά, το επενδυτικό σχέδιο, η Ενεργειακή Ένωση, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η κυκλική οικονομία.