αλιεία

Η Επιτροπή εκδίδει πρόταση των κοινωνικών εταίρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της αλιείας

Ύστερα από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της αλιείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετατρέπει τη συμφωνία σε νομική πρόταση οδηγίας. Το 2013 οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ στον τομέα της αλιείας κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία πρότεινε να ευθυγραμμιστεί το ενωσιακό δίκαιο με τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο, η εν λόγω οδηγία θα επιβάλει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, η οποία προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των Ευρωπαίων αλιέων.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε: «Η προστασία και η ευημερία των εργαζομένων μας αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής Juncker. Περισσότεροι από 100 000 άνθρωποι στην ΕΕ εργάζονται στον τομέα της αλιείας, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα. Το ποσοστό ατυχημάτων και τραυματισμών μπορεί να είναι 15 φορές υψηλότερο σε σύγκριση με άλλους τομείς. Η σημερινή πρόταση θα συμβάλει στη μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς στην εργασία. Η πρόταση βασίζεται σε συμφωνία των ευρωπαίων τομεακών κοινωνικών εταίρων και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της ικανότητάς τους να εργάζονται από κοινού για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας».

Ο επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, κ. Karmenu Vella, δήλωσε: «Η ΕΕ πρωτοστατεί στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων παράνομης αλιείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιευτική δραστηριότητα βλάπτει την υγεία και την ασφάλεια των αλιέων. Η σημερινή πρόταση θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των αλιέων στη θάλασσα, θα μειώσει τα κίνητρα για την παράνομη αλιεία και θα διασφαλίσει έναν υγιή και βιώσιμο αλιευτικό κλάδο που εξακολουθεί να προσελκύει εργαζομένους με δεξιότητες και προσόντα».

Η προτεινόμενη οδηγία θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλιέων. Η οδηγία περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για:

  • Εργασίες επί του σκάφους (π.χ. ελάχιστο όριο ηλικίας, ιατρικό πιστοποιητικό, πληροφορίες στη σύμβαση εργασίας)
  • Συνθήκες υπηρεσίας (όρια του χρόνου εργασίας, δικαίωμα επαναπατρισμού)
  • Στέγαση και διατροφή
  • Επαγγελματική ασφάλεια και προστασία της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης στο σκάφος και στην ξηρά

Επιπλέον, η εφαρμογή της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων στη νομοθεσία της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει παράδειγμα για τρίτες χώρες να κυρώσουν τη Σύμβαση 2007 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας.

Ιστορικό

Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στον κόσμο. Ο κλάδος της αλιείας παρέχει απασχόληση σε πάνω από 100 000 άτομα στην ΕΕ. Παρέχει περίπου 6,4 εκατομμύρια τόνους ψαριών ετησίως. Η θαλάσσια αλιεία αποτελεί διασυνοριακό τομέα που λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα. Ως εκ τούτου, τα αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος ή φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ δραστηριοποιούνται επίσης εκτός των χωρικών υδάτων του οικείου κράτους μέλους της ΕΕ, για παράδειγμα σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία άλλων κρατών μελών της ΕΕ και σε διεθνή ύδατα.

Οι αλιείς συχνά ζουν και εργάζονται επί μέρες στο σκάφος σε δύσκολες συνθήκες και χειρίζονται βαρύ εξοπλισμό. Το ποσοστό ατυχημάτων και τραυματισμών στον τομέα αυτό είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλους τομείς: μπορεί να είναι 15 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο. Δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους σε καθημερινή βάση και, ως εκ τούτου, εξαρτώνται από τον εργοδότη τους για ιατρική περίθαλψη επί του σκάφους, για τρόφιμα, πόσιμο νερό και στέγαση.

Η σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) για την εργασία στον τομέα της αλιείας εγκρίθηκε το 2007 από τη ΔΟΕ. Περιέχει παγκόσμια ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλιέων (σχέση εργασίας, ελάχιστο όριο ηλικίας, χρόνος εργασίας, υγεία και ασφάλεια, καθώς και δικαίωμα στην κοινωνική προστασία και στην ιατρική περίθαλψη).

Η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση της ΔΟΕ συνήφθη το 2013. Συμφωνήθηκε από τους ακόλουθους οργανισμούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη θαλάσσια αλιεία: την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τομέα των Μεταφορών (ETF), από την πλευρά των εργαζομένων, και την Ένωση Εθνικών Οργανώσεων Αλιευτικών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Europêche) και τη Γενική Επιτροπή Γεωργικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA) από την πλευρά των εργοδοτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν από κοινού τη νομοθετική εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία εναρμονίζει το ισχύον κεκτημένο της ΕΕ με τα πρότυπα της σύμβασης της ΔΟΕ. Κατόπιν του αιτήματος αυτού, η Επιτροπή συνέταξε αναλογική εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων που συνήψαν τη συμφωνία, τη νομιμότητα της συμφωνίας σε σχέση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.