Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ ανέρχεται στο υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος

Τα νέα αριθμητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παρέμειναν και το 2015 οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διατήρησαν εκ νέου τη θέση τους, και το 2015, ως οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας παγκοσμίως, παρέχοντας περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) που κοινοποιήθηκε το προηγούμενο έτος από τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-ΕΑΒ), σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι η συλλογική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ (θεσμικά όργανα και κράτη μέλη της ΕΕ) αυξήθηκε σε 68 δισ. ευρώ το 2015 (αύξηση κατά 15% από 59 δισ. ευρώ το 2014). Η βοήθεια αυξάνεται για τρίτο κατά σειρά έτος (και ανέρχεται στο υψηλότερο μέχρι σήμερα επίπεδο). Η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ αντιπροσώπευε το 0,47% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ το 2015, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 0,43% του 2014. Είναι κατά πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο ΕΑΒ/ΑΕΕ του 0.21% στις εκτός ΕΕ χώρες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση των δεδομένων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Νέβεν Μίμιτσα, αρμόδιος για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) παγκοσμίως καταδεικνύει σαφώς τη σταθερή μας προσήλωση στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη στήριξη των νέων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2015, παρόλο που αντιμετώπιζαν μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατόρθωσαν να αυξήσουν τόσο τη στήριξή τους προς τους πρόσφυγες όσο και την αναπτυξιακή τους βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.»

Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης προσφυγικής κρίσης, τα φετινά δεδομένα του ΟΟΣΑ παρουσιάζουν επίσης –για πρώτη φορά– το επίπεδο των δαπανών για τους πρόσφυγες σε κάθε χώρα-χορηγό, οι οποίες αναφέρονται ως ΕΑΒ από τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Τα δεδομένα του ΟΟΣΑ δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση όσον αφορά την κοινοποίηση των εν λόγω δαπανών μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, η συνολική αύξηση της ΕΑΒ της ΕΕ (8.9 δισ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερη από τη ραγδαία αύξηση των δαπανών για τους πρόσφυγες (5,3 δισ. ευρώ). Με άλλα λόγια, το 2015, η ΕΕ αύξησε τόσο την παροχή στήριξης προς τους πρόσφυγες όσο και την αναπτυξιακή της βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το 2015, πέντε κράτη μέλη της ΕΕ υπερέβησαν τον στόχο ΕΑΒ/ΑΕΕ του 0,7%: η Σουηδία (1,4%), το Λουξεμβούργο (0,93%), η Δανία(0,85%), οι Κάτω Χώρες (0,76%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (0,71%). Το ποσοστό ΕΑΒ/ΑΕΕ αυξήθηκε σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκε σε 9, ενώ σε 4 διατηρήθηκε σταθερό.Συνολικά, 21 κράτη μέλη αύξησαν την ΕΑΒ τους ονομαστικά κατά 9,8 δισ. ευρώ, ενώ οι μειώσεις στα άλλα 6 ανήλθαν σε 0,3 δισ. ευρώ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2005, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη συλλογική ΕΑΒ τους στο 0,7% του ΑΕΕ της ΕΕ έως το 2015. Παρά την πραγματική αύξηση της ΕΑΒ της ΕΕ κατά περίπου 40% από το 2002, η οικονομική κρίση και οι σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα να μην εκπληρωθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος της ΕΕ το 2015. Ωστόσο, τον Μάιο του 2015, πριν από την τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην Αντίς Αμπέμπα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση για την επίτευξη αυτού του στόχου εντός του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015 (δηλαδή πριν από το 2030).

Η δέσμευση για την ΕΑΒ βασίζεται σε επιμέρους στόχους. Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ πριν από το 2002 επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να επιτύχουν τον στόχο ΕΑΒ/ΑΕΕ του 0,7%, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές περιστάσεις, ενώ τα κράτη μέλη που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να τον τηρούν ή και να τον υπερβούν. Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2002 δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να αυξήσουν το ποσοστό ΕΑΒ/ΑΕΕ σε 0,33%.

Τα δεδομένα που δημοσιεύονται σήμερα βασίζονται σε προκαταρκτικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ στον ΟΟΣΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ αποτελείται από τη συνολική δαπάνη ΕΑΒ των 28 κρατών μελών της ΕΕ και από την ΕΑΒ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που δεν προέρχεται από επιμέρους κράτη μέλη (πρόκειται, δηλαδή, για ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Οι δαπάνες των χορηγών για τους πρόσφυγες οι οποίες κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν από 3,3 δισ. ευρώ (ή 5,6% της συλλογικής ΕΑΒ της ΕΕ το 2014) σε 8,6 δισ. ευρώ (ή 12,5% της συλλογικής ΕΑΒ της ΕΕ το 2015). Η αύξηση της ΕΑΒ της ΕΕ που προορίζεται να χρηματοδοτήσει τις περσινές δαπάνες των χορηγών για τους πρόσφυγες αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, το 2015, πολλές χώρες της ΕΕ, ευρισκόμενες αντιμέτωπες με την πρωτοφανή αύξηση των προσφύγων, παρείχαν ζωτικής σημασίας βοήθεια έκτακτης ανάγκης και στήριξη σε μεγάλο αριθμό προσφύγων εντός των συνόρων τους. Το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών δαπανών μπορεί να καταγραφεί ως ΕΑΒ μόνο για το πρώτο έτος διαμονής ενός πρόσφυγα.

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας έχει 29 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενεργεί ως τακτικό μέλος της επιτροπής.