fundamental rights in the EU

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά το 2015. Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου κατά τον οποίο τα θεμελιώδη δικαιώματα τέθηκαν σε εφαρμογή στο πλαίσιο σειράς πολιτικών της ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Frans Timmermans δήλωσε: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσής μας και των κοινοτήτων μας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, έχουν τεθεί υπό πίεση λόγω αύξησης της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους. Ενόψει των προκλήσεων αυτών, είναι ζωτικής σημασίας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο αυτό.  Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω δικαιώματα αποτελούν πραγματικότητα για όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Věra Jourová, τόνισε: «Εάν θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε πραγματικά έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πρέπει να προωθήσουμε ενεργά τα θεμελιώδη δικαιώματά μας και να ανεβάσουμε το επίπεδο της πραγματικής προστασίας τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος η ΕΕ έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παραδείγματος χάριν, με την οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων και τους νέους κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, καθώς και με την κλιμάκωση των δράσεων κατά της υποκίνησης μίσους. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, αλλά πρέπει να διασφαλίζονται στην πράξη. Οι πολίτες μας το απαιτούν.»

Η έκθεση σημειώνει ότι το 2015 προχώρησε σειρά νομοθετικών σχεδίων για την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων, της οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων. Επιπλέον, η έκθεση εξηγεί τον τρόπο κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της τον Χάρτη κατά το νομοθετικό και πολιτικό έργο της το 2015, παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο των μέτρων που πρότεινε για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε επίπεδο ΕΕ (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση) ή την ενίσχυση της ασφάλειας (Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια). Τέλος, η έκθεση παρέχει παραδείγματα του τρόπου που εφαρμόστηκε ο Χάρτης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζει τις βασικές εξελίξεις στη νομολογία.

Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, ειδική αναφορά στο πρώτο ετήσιο συνέδριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2015 και είχε ως θέμα «Ανοχή και σεβασμός: πρόληψη και καταπολέμηση του αντισημιτικού και αντιμουσουλμανικού μίσους στην Ευρώπη», ενώ παρουσιάζει και τις βασικές δράσεις που η Επιτροπή υλοποιεί.

Κατά το δεύτερο ετήσιο συνέδριο, το οποίο θα έχει ως θέμα «Πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και δημοκρατία» και θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2016, ο πρώτος αντιπρόεδρος Frans Timmermans, μαζί με τον επίτροπο Günther Oettinger και την επίτροπο Věra Jourová, θα συζητήσουν τον κρίσιμο ρόλο των ελεύθερων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης, ιδίως των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, στις δημοκρατικές κοινωνίες. Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα δημόσια διαβούλευση της οποίας τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Ιστορικό

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη νομικά δεσμευτικός. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται κατά κύριο λόγο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ απευθύνονται στις εθνικές αρχές μόνο όταν αυτές εφαρμόζουν δίκαιο της ΕΕ.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό, τοπικό και ενωσιακό επίπεδο για να παρέχει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και έχει αναπτύξει διάλογο με διαμεσολαβητές, οργανισμούς αρμόδιους για θέματα ισότητας και οργανισμούς προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα.