Τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να σταθεροποιηθεί η ανάκαμψη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της (ΑΧΣ) για το 2016, καθορίζοντας τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για κάθε ένα από τα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Εκτός των δράσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί και υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές οι κατευθύνσεις εστιάζουν σε μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανάκαμψης των οικονομιών των κρατών μελών μέσω της τόνωσης των επενδύσεων, της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της επιδίωξης δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Οι ειδικές ΑΧΣ αντικατοπτρίζουν επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οικονομικής διακυβέρνησης πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό. Η Επιτροπή διατύπωσε εφέτος λιγότερες συστάσεις εστιάζοντας σε βασικές οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016. Για να ενισχύσει την εθνική ανάληψη ευθύνης, αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και αναζήτησε περισσότερες ευκαιρίες για συζητήσεις και επαφές με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα. Έδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη και στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα σύσταση για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Η σημερινή δέσμη οικονομικών μέτρων εστιάζει κυρίως στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ, στη μείωση των εμποδίων για την ανάπτυξη και στην τόνωση της απασχόλησης. Ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για παράδειγμα, μέσω της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της καθιέρωσης δικαιότερων και αποτελεσματικότερων φορολογικών συστημάτων, θα βοηθούσε στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και επενδυτικών ευκαιριών στην ΕΕ. Από δημοσιονομικής πλευράς, το συνολικό επίπεδο του ελλείμματος στην Ευρωζώνη αναμένεται να μειωθεί στο 1,9% εφέτος από το ανώτατο επίπεδο του 6,1% το 2010, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της συντελούμενης ανάκαμψης. Ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της Ευρωζώνης αναμένεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το τρέχον έτος. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη προσπάθειες προσαρμογής σε ορισμένες χώρες, ιδίως σε εκείνες όπου τα υψηλά επίπεδα χρέους εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και πηγή αδυναμιών.» Η Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων από κοινού με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Η ανεργία σημειώνει πτώση αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη πρόοδος. Οι φετινές συστάσεις εστιάζουν κυρίως σε κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. Μόνο αν διασφαλίσουμε την καλύτερη ενσωμάτωση των κοινωνικών ζητημάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πραγματικά μια Κοινωνική Ευρώπη. Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Ο αργότερος ρυθμός παγκόσμιας ανάπτυξης και ο μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας μάς αναγκάζουν να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω καλά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων. Υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει επίσης να στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να συμβάλλουν σε ευρύτερη αξιοποίηση των οφελών της ανάκαμψης. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη όσον αφορά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική για την περίοδο 2016-2017.» Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2016 Καθώς οι εξωτερικοί παράγοντες που στηρίζουν τη μέτρια ανάκαμψη της Ευρώπης εξασθενίζουν, οι εγχώριες πηγές ανάπτυξης κερδίζουν έδαφος. Ως εκ τούτου, οι σημερινές συστάσεις εστιάζουν στους τρεις τομείς προτεραιότητας της Επιτροπής: οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι χαμηλές σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, αλλά σημειώνουν κάποια επιτάχυνση με τη βοήθεια και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Απαιτείται ταχύτερη πρόοδος όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να δοθεί ώθηση στην ανάκαμψη και να αυξηθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και να διασφαλίζουν την κατάρτιση προϋπολογισμών που ευνοούν την ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη προώθησαν μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Ωστόσο, ο ρυθμός προόδου των μεταρρυθμίσεων αυτών πρέπει να επιταχυνθεί, ώστε αυτές να συμβάλουν, όπως θα έπρεπε, στη δημιουργία απασχόλησης, ανάπτυξης και επενδύσεων. Η υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων ποικίλλει από τον ένα τομέα πολιτικής στον άλλον. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην πολυπλοκότητα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να αναληφθούν, όπως στις αγορές εργασίας και προϊόντων, στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στον τραπεζικό τομέα. Σημαντικότερη πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των δραστήριων πολιτικών για την αγορά εργασίας. Αντίθετα, θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των εμποδίων στον τομέα των υπηρεσιών. Σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ανισορροπίες σημειώνεται μεγαλύτερη πρόοδος στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων από ό,τι σε κράτη μέλη χωρίς ανισορροπίες, λόγω, ενδεχομένως, της μεγαλύτερης ανάγκης για μεταρρυθμίσεις, του εντονότερου πολιτικού διαλόγου, καθώς και, μερικές φορές, των μεγαλύτερων πιέσεων που ασκεί η αγορά. Σε χώρες με υψηλές εξωτερικές υποχρεώσεις, τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από την περίοδο πριν από την κρίση έχουν μειωθεί σημαντικά ή μετατράπηκαν σε πλεόνασμα. Σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, τα πλεονάσματα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η ανταγωνιστικότητα κόστους έχει γενικά βελτιωθεί και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι έχει σημειωθεί διαρθρωτική προσαρμογή όσον αφορά τη μετατόπιση πόρων στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία μειώνεται, αν και σε διαφορετικό βαθμό, στα κράτη μέλη. Η διαδικασία διόρθωσης του ισολογισμού προχωρεί, και συνεχίζεται η απομόχλευση στους τομείς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ βελτιώνεται και η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στις περισσότερες χώρες, η απομόχλευση συνδέεται κυρίως με τη μείωση των δαπανών, ενώ σε μερικές χώρες το αντίστοιχο επίπεδο του χρέους μειώθηκε λόγω της ισχυρής ανάπτυξης. Υπό αυτές τις συνθήκες, αδυναμίες που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη υπερχρέωση σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες, ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρουσιάζει χαμηλή κερδοφορία, καθώς και υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων παλαιών δανείων και ανάγκη προσαρμογής σε ένα πιο απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Όσον αφορά τη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ), η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Κροατία και η Πορτογαλία θεωρούνται ως χώρες με υπερβολικές ανισορροπίες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρά το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεών τους εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων είναι αρκετά φιλόδοξα και επιβεβαιώνουν την πρόθεση των δύο χωρών να μειώσουν τις υπερβολικές τους ανισορροπίες. Η Επιτροπή παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να στηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε επίπεδο κρατών μελών. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, που συστάθηκε πέρυσι, συμβάλλει ήδη στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, με βάση την εμπειρία της στην Κύπρο και την Ελλάδα. Εξετάζεται σήμερα από τους συννομοθέτες μια νομοθετική πρόταση για εξέλιξη της υπηρεσίας αυτής σε ένα μέσο της ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη, με στόχο την κατάρτιση ενός προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα επιτρέπει την κινητοποίηση τεχνικής βοήθειας για ευρύ φάσμα βασικών τομέων μεταρρυθμίσεων. Δημοσιονομικές εξελίξεις και αποφάσεις Γενικά, το συνολικό επίπεδο του ελλείμματος στην Ευρωζώνη αναμένεται να μειωθεί στο 1,9% εφέτος από το ανώτατο επίπεδο του 6,1% το 2010. Η Επιτροπή έλαβε επίσης μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρώτον, με βάση τα τελευταία στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να περατώσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία,καθώς οι χώρες αυτές μείωσαν το 2015 τα ελλείμματά τους σε λιγότερο από το 3% της τιμής αναφοράς του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη και η διόρθωση αυτή αναμένεται να έχει διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι τα ελλείμματά τους προβλέπεται να παραμείνουν κατώτερα του 3% του ΑΕΠ το 2016 και το 2017. Για την Κύπρο, αυτό θα σήμαινε έξοδο από το πρόγραμμα έναν χρόνο νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη του το 2016. Εφόσον αποφασιστεί από το Συμβούλιο, θα μειωθεί σε έξι ο συνολικός αριθμός των κρατών μελών που υπάγονται σε ΔΥΕ (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και ΗΒ), από τα 24 που υπάγονταν σε ΔΥΕ την άνοιξη του 2011. Δεύτερον, η Επιτροπή εξέδωσε εκθέσεις για το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Φινλανδία βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, στις οποίες εξετάζει τη συμμόρφωση των εν λόγω χωρών με το κριτήριο χρέους της Συνθήκης. Μολονότι οι χώρες αυτές φαίνεται ότι δεν πληρούν το κριτήριο για την τιμή αναφοράς του χρέους και δεν ακολουθούν τον ρυθμό μείωσης που απαιτείται για την επίτευξή της, οι εκθέσεις, μετά από ανάλυση των σχετικών παραγόντων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει, προς το παρόν, να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι όροι του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για την Ιταλία, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την αξιολόγηση των σχετικών παραγόντων σε μια νέα έκθεση μέχρι τον Νοέμβριο, μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες σχετικά με την επανέναρξη της πορείας προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο για το 2017. Όσον αφορά την Πορτογαλία και την Ισπανία, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να προτείνει μια μόνιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το 2016 και το 2017, αντίστοιχα, με τη λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων και τη χρησιμοποίηση όλων των έκτακτων κερδών για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους. Σύμφωνα με το καθήκον της να παρακολουθεί την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος βάσει του άρθρου 126 της Συνθήκης, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση των δύο αυτών κρατών μελών στις αρχές Ιουλίου. Τέλος, η Επιτροπή ξεκίνησε τελική διαβούλευση με τα κράτη μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη του δημοσιονομικού συμφώνου για να εξετάσει την πρόοδό τους σχετικά με την ενσωμάτωση των διατάξεων του δημοσιονομικού συμφώνου στο εθνικό τους δίκαιο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν 2 μήνες προθεσμία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή. Ιστορικό: Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, η παρούσα Επιτροπή έχει επιφέρει έναν αριθμό αλλαγών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, για να το κάνει πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό. Οι αλλαγές αυτές ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2014 στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015, αναπτύχθηκαν πλήρως στις αρχές του 2015 και επιβεβαιώθηκαν στην Ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα προς την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, τον Οκτώβριο του 2015. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή πραγματοποίησε επαφές με κυβερνήσεις, εθνικά κοινοβούλια, κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και διμερείς συναντήσεις με εθνικές αρχές για να συζητήσει τις προτεραιότητες της πολιτικής της. Τον περασμένο Φεβρουάριο η Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος, με τη μορφή έκθεσης ανά χώρα, στο πλαίσιο της χειμερινής δέσμης μέτρων του 2016. Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη παρουσίασαν τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας (για τις χώρες της Ευρωζώνης) ή τα προγράμματα σύγκλισης (για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επακόλουθων ενεργειών σε συνέχεια της χειμερινής δέσμης. Οι σημερινές συστάσεις βασίζονται σε αυτούς τους διαλόγους, στα προγράμματα, σε απολογιστικά στοιχεία της Eurostat και στις πρόσφατα δημοσιευθείσες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Η Ελλάδα, η οποία έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας, δεν καλύπτεται από τη σημερινή δέσμη μέτρων και δεν λαμβάνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με τους στόχους της γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Επόμενα βήματα: Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την προτεινόμενη προσέγγιση για το διάστημα 2016-2017, καθώς και τις προτεινόμενες ανά χώρα συστάσεις, και τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν εγκαίρως στο σύνολό τους. Οι υπουργοί της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις προτού τις εγκρίνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις ΑΧΣ εντάσσοντάς τες στις εθνικές τους οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές για την περίοδο 2016-2017.

Spring 2016 European Semester package: Commission issues country-specific recommendations

The European Commission today proposes its 2016 country-specific recommendations (CSRs), setting out its economic policy guidance for individual Member States for the next 12 to 18 months. In addition to efforts already identified and ongoing at European level, this guidance focuses on priority reforms to strengthen the recovery of Member States’ economies by boosting investment, implementing structural reforms and pursuing fiscal responsibility.

The CSRs also reflect the Commission’s efforts to make the European Semester of economic governance more effective and relevant. The Commission has this year proposed fewer recommendations with a focus on key economic and social priorities identified in its Annual Growth Survey 2016. To strengthen national ownership, it has provided more time and more opportunities to engage and communicate with Member States and stakeholders at all levels. It has also added a greater focus on the euro area challenges and on the interdependence between economies, in line with the agreed recommendation for the economic policy of the euro area.

Vice-President Valdis Dombrovskis, responsible for the Euro and Social Dialogue, said: “Today’s economic package places major emphasis on the structural reforms needed to strengthen the EU’s economic recovery, reduce obstacles to growth and boost employment. Modernising labour, product and service markets, making it easier to do business, for example by reforming public administration and making tax systems fairer and more efficient, would help open up more job and investment opportunities in the EU. On the fiscal side, the aggregate deficit level in the euro area is set to fall to 1.9% this year, down from a peak of 6.1% in 2010, helped also by the ongoing recovery. The fiscal stance in the euro area is expected to be slightly expansionary this year. However, adjustment efforts are still needed in a number of countries, especially in those where high debt levels remain a drag on growth and a source of vulnerability.”

Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, said:“In a rapidly changing world of work, we need to continue on the path of reform together with Member States and social partners. Unemployment is going down but much more progress is needed. This year’s recommendations have a strong focus on social and employment issues. Only by ensuring that social considerations are better integrated in all EU policy areas we will truly achieve a Social Europe.”

Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, said:“Slower global growth and high uncertainty mean we must accelerate our efforts to strengthen the European economy through well-targeted reforms. Responsible fiscal policies should also support job creation and help to spread the fruits of the recovery more widely. These are the guiding principles underpinning the Commission’s economic and fiscal policy guidance for the Member States for 2016-2017.”

The 2016 country-specific recommendations

As external factors supporting Europe’s moderate recovery are fading, domestic sources of growth are gaining in importance. Today’s recommendations therefore focus on the Commission’s three priority areas: Investment is still low compared to pre-crisis levels but is gaining traction, also helped by the Investment Plan for Europe. Faster progress on structural reforms is necessary to boost the recovery and raise the long-term growth potential of EU economies. All Member States need to pursue responsible fiscal policies and ensure growth-friendly composition of their budgets.

The Member States have advanced reforms over the last year, but the pace of such progress needs to be accelerated to contribute, as it should, to jobs, growth and investment. The implementation of country-specific recommendations varies across policy areas. This can be due to the complexity of the reforms to be undertaken, such as reforms of labour and product markets, pensions systems and banking sector. Most significant progress is observed with regard to recommendations in the areas of financial services and active labour market policies. In contrast, more progress could have been expected in generating a business and employment friendly and regulatory environment, increasing female labour market participation and reducing barriers in the services sector. More progress in implementation is identified for Member States experiencing imbalances than for Member States without imbalances, presumably due to the larger need for reform, stronger policy dialogue and, in some cases, in response to stronger market pressure.

In countries with high external liabilities, the large current account deficits of the pre-crisis period have been considerably reduced or even turned into surpluses. In some other Member States, surpluses persist and remain very large. Cost competitiveness has generally improved and there is evidence of structural adjustment in terms of resources shifting to the tradable sector. Unemployment is declining, albeit to different degrees across the Member States. The process of balance-sheet repairs is progressing, with deleveraging ongoing in the household and corporate sectors, and bank capitalisation improving. In most countries, deleveraging is mainly linked to reduced spending, while in some countries, the relative level of debt has gone down due to robust growth. In this context, vulnerabilities associated with persisting debt overhang in some sectors remain a source of concern, while the financial sector is affected by low profitability coupled with high levels of non-performing legacy loans and the need to adjust to a more demanding regulatory environment.

Concerning the Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP), the Commission confirms that Croatia and Portugal are to be considered to be experiencing excessive imbalances. They should implement their reform agendas rigorously and in a timely manner. The level of ambition of the two countries’ national reform programmes (NRPs) is broadly adequate and confirms their intention to correct their excessive imbalances.

The Commission remains committed to support reform efforts at Member States’ level. The Structural Reform Support Service, established last year, is already helping with effective reform implementation, building on its experience in Cyprus and Greece. A legislative proposal to expand the service into an EU instrument for all Member States is currently under discussion with co-lawmakers to establish a Structural Reform Support Programme, which will allow the mobilisation of technical support for a broad range of key reform areas.

Fiscal developments and decisions

Overall, the aggregate deficit level in the euro area is set to fall to 1.9% this year, down from a peak of 6.1% in 2010.

The Commission has also taken a number of steps under the Stability and Growth Pact.First, in the light of latest data, the European Commission recommends to the Council to close the Excessive Deficit Procedure (EDP) for Cyprus, Ireland and Slovenia as these countries have brought their deficits below the 3% of GDP Treaty reference value in 2015 and the correction is expected to be durable. That means their deficits are forecast to remain below 3% of GDP in 2016 and 2017. For Cyprus, this would mean an exit one year ahead of the 2016 deadline. If the Council so decides, this would reduce the total number of Member States in EDP to six (Croatia, France, Greece, Portugal, Spain and UK), down from 24 Member States in EDP in spring 2011.

Second, the Commission adopted reports for Belgium, Italy and Finland under Article 126(3) TFEU, in which it reviews their compliance with the debt criterion of the Treaty. While these countries appear to be at variance with the debt reference value, and the benchmark pace of reduction towards it, the reports, after analysing the relevant factors, suggest that the Stability and Growth Pact should be considered as currently complied with. For Italy, the Commission will review its assessment of the relevant factors in a new report by November as further information on the resumption of the adjustment path towards the medium-term budgetary objective for 2017 becomes available.

As regards Portugal and Spain, the Commission recommends to the Council to recommend a durable correction of the excessive deficit in 2016 and 2017 respectively, by taking the necessary structural measures and by using all windfall gains for deficit and debt reduction. In line with its duty to monitor the implementation of the excessive deficit procedure under Article 126 of the Treaty, the Commission will come back to the situation of these two Member States in early July.

Finally, the Commission has launched a formal consultation to the Member States that are contracting parties of the Fiscal Compact to enquire about their progress in implementing in national law the provisions of the Fiscal Compact. The Member States concerned have two months to submit their observations to the Commission.

Background:

Since taking office, this Commission has implemented a number of changes to the European Semester, to make it more effective and relevant. These changes were announced in November 2014 in the Annual Growth Survey 2015, rolled out early in 2015 and confirmed in its Communication on next steps towards completing Europe’s Economic and Monetary Union in October 2015.

These changes mean for instance that over recent months, the Commission has engaged with governments, national parliaments, social partners and other stakeholders and held several bilateral meetings with national authorities to discuss their policy priorities.

Back in February, the Commission presented its detailed analysis of the economic and social situation of each Member State, in the form of a country report, as part of the so-called 2016 winter package.

In April, Member States presented their National Reform Programmes and their Stability Programmes (for euro area countries) or Convergence Programmes (for non-euro area countries), including any follow-up to the winter package.

Today’s recommendations are based on these dialogues, the programmes, outturn data by Eurostat and the recently published Commission 2016 spring forecast.

Greece, which is currently subject to a stability support programme, is not covered by today’s package and does not receive any country-specific recommendations. The assessment of Greece’s compliance with its objectives is done within the framework of the programme.

Next steps:

The Commission calls on the Council to endorse the proposed approach for 2016-2017 and adopt the country-specific recommendations, and on Member States to implement them fully and in a timely manner. EU ministers are expected to discuss the country-specific recommendations before EU Heads of State and Government are due to endorse them. It is then up to Member States to implement the CSRs by addressing them through their national economic and budgetary policies in 2016-2017.